Tallinna Kultuuriamet kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Raekoja 4/6 äriruumide üürile andmiseks

Kultuuriamet korraldab enampakkumise suurepärase asukohaga äripinnale Fotomuuseumi hoones otse Raekoja taga! 

  1. Tallinna Kultuuriamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Tallinna Linnamuuseumi valduses oleva Raekoja tn 4//6 äriruumide nr 003-004 (inv pl) üldpinnaga 31,89 m2  üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 linnavara antakse kasutusse viieks aastaks;

1.2 linnavara kasutusotstarve on suveniiride müümine (välja arvatud alkohoolsed joogid);

1.3 üüri alghind 32,00 eurot/m² (1020,48 eurot) kuus;

1.4 üürnik tasub lisaks üürile kõik linnavara kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus), ning üüritava linnavara eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud ja koormised proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate ruumide suurusele;

1.5 üürilepingu tingimustena kehtivad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“;

1.6 linnavara üürilepingu eritingimusteks on:

1.6.1 üürnikul on keelatud mistahes viisil muuta linnavara ehituslikku hetkeolukorda. Kõik ehitus- ja remonttööd tuleb eelnevalt kooskõlastada üürileandjaga;

1.6.2 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoones ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

1.6.3 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

1.6.4 üürileandjal on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt 30-päevase etteteatamisega;

1.6.5 linnavara allüürile andmine on keelatud;

1.6.6 üürnik peab tagama Tallinna Linnamuuseumi töötajate äriruumist läbipääsu muuseumi sprinklersüsteemile ja soojasõlmele hooldus- ja avariitöödeks;

1.6.7 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

  1. Pakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagastamatu osavõtutasu 100 eurot Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 SEB pangas (viitenumber 5225050050050225) iga esitatava pakkumuse kohta ja tagatisraha, mille suuruseks on ühe kuu üüri alghind (viitenumber 5234050050050313). Pakkumuse tagatis võib olla antud ka pangagarantiina nõudmisega tasuda pakkumise korraldajale asjaomane rahasumma tagatise realiseerimise aluse esinemisel. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata, see võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse lepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse ettemakstud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.
  2. Pakkumusele esitatavad nõuded:

3.1 Pakkumus peab sisaldama:

3.1.1 andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht);

3.1.2 nõusolek vara kasutusse võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3.1.3 sõnade ja numbritega kirjutatud ühe kuu üüri hind (pakkumussumma). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud hind;

3.1.4 pakkumuse tegemise kuupäev.

3.2  Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles ning pakkumussumma eurodes.

3.3  Pakkumusele lisatakse maksekorraldus osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

3.4  Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

3.5  Pakkumuse ja nõutavad dokumendid esitab pakkuja kinnises ümbrikus. Pakkuja teeb ümbrikule märke vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud.

3.6 Pakkujal peab olema eelnev kaubandustegevuse kogemus.

3.7 Ühispakkumused ei ole lubatud.

  1. Pakkumused punktis 1 nimetatud vara kasutusse võtmiseks esitada hiljemalt  19. veebruariks 2019 kella 12.00-ks Tallinna Kultuuriametisse (Vabaduse väljak 10, VII korrus, tuba 714) kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses on pakkumus esitatud. Pakkumiste avamine algab 19. veebruaril 2019 kell 12.05 Tallinna Kultuuriameti ruumis nr 710.
  2. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.
  3. Eduka pakkujaga sõlmitakse Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ tingimustele vastav üürileping.
  4. Linnavara ja üürilepingu tingimustega tutvumiseks pöörduda Kultuuriameti peaspetsialist Joonas Hendre telefoninumbrile 645 7173.