Koolidele Miiamillas

LAPSED VANUSES 7– 12 AASTAT

Lastemuuseumi muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolis õpitule. Muuseumitundide loomisel lähtume põhikooli riiklikust õppekavast ja põimime oma tundidesse sisse uute oskuste saamist ja teadmiste kinnistamist. Sarnaselt üldharidusliku õppega on ka meie eesmärgiks anda oma panus, et lapsest kujuneks isiksus, kes:

  • suhtub heasoovlikult kaasinimestesse ja juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest;
  • suhtub eri maailma rahvastesse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;
  • soovib ning oskab teha konstruktiivset koostööd;
  • usaldab ennast ja on väärikas ning enesekriitiline;
  • hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes ning väärtustab terveid eluviise;
  • püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid.

MUUSEUMITUNNID JA TEEMAD:

AEG JA ASJAD

MINA JA TERVIS

MINA JA MEIE

HOOAJALISED MUUSEUMITUNNID:

Lastemuuseumil on kujunenud traditsiooniks luua hooajale vastav uue sisuga muuseumitund. Olete igal aastal rõõmsasti oodatud talvisesse Miiamilla jõulutundi. Kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad, ning sügisel, kui ilmad on veel soojad, saab osaleda Miiamilla miniaias toimuvas õuesõppetunnis Näpud mulda. Kevadest sügiseni pakume kultuuringi Kadrioru pargis. Hooajatundide info täieneb jooksvalt.