Lasteaed MM

LAPSED VANUSES 3–7 AASTAT

Meie muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolieelse lasteasutuse õppele. Muuseumitundide loomisel on meie kuldreeglid:

  • õpime läbi aktiivtegevuste ja mängude,
  • toetame alati lapse loovust,
  • julgustame lapsi ennast väljendama,
  • õpime üksteise mõtteid kuulama ja teineteisega arvestama,
  • loome õppimiseks positiivse ja turvalise õhustiku,
  • uudistame ja avastame koos lastega.

Muuseumitunnid haakuvad erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega:

MINA JA KESKKOND
1)  mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2)  omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
3)  väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4)  väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
5)  väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6)  märkab nähtusi ja muutusi looduses.

MUUSEUMITUNNID:

KEEL JA KÕNE
1) tuleb toime igapäevases suhtlemises;
2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

MUUSEUMITUNNID:

TERVIS

1) teadvustab, tunnetab ja eristab meelelisi aistinguid;

2) tajub ja tunnetab oma keha ja mõningaid ses toimuvaid protsesse;

3) oskab arutleda oma aistingute üle;

4) mõistab enda keha eest hoolitsemise vajalikkust;

5) oskab eristada enda tundeid ja rütme kui eraldiseisvaid teise omadest.

 

HOOAJAPROGRAMMID

Lastemuuseumil on kujunenud traditsiooniks luua hooajale vastav uue sisuga muuseumitund. Olete igal aastal rõõmsasti oodatud talvisesse Miiamilla jõulutundi. Kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad, saab osaleda Miiamilla miniaias toimuvas õuesõppetunnis Näpud mulda. Hooajatundide info täieneb jooksvalt.

Jõulutund

Näpud mulda!