Lasteaed MM

Lasteaedadele (vanus 3 – 7)

Muuseumitundide koostamisel on lähtutud Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Tunnid toetavad erinevate üldoskuste arendamist ja valdkonnateadmiste omandamist.

Lastemuuseumi Miiamilla muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolieelse lasteasutuse õppele.
Sarnaselt koolieelse lasteasutusega on ka meie tegevuse põhimõteteks:
• mängu kaudu õppimine;
• lapse loovuse toetamine;
• lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
• lapsele turvatunde tagamine.

Meie erinevad muuseumitunnid aitavad kujundada järgmisi üldoskusi:
• Mänguoskus – muuseumitundides kasutame mängu kui vahendit uue teabe omandamiseks ja kinnistamiseks, kogemuse saamiseks ning oma soovide peegeldamiseks;
• Tunnetusoskused – aitame lapsel juhtida oma tunnetusprotsesse nagu: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine, emotsioonid ja motivatsioon;
• Õpioskused – lapse suutlikkus hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi;
• Sotsiaalsed oskused – oskus teistega suhelda, võtta omaks ühiskonna üldtunnustatud tavad ja lähtuda eetilistest tõekspidamistest;
• Enesekohased oskused – lapse oskus juhtida oma käitumist, suutlikkus eristada ning teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone.
Erinevad muuseumitunnid haakuvad erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega!


TUNNID, MIDA PAKUME AASTA LÄBI:

Loomade lood

Terve hammas – ausammas!

Meeli haarav sõprus

Kodudele külla

Looduse lootus

Asjad ja ametid

Tähtedega sõbraks

Sõpra märgates

Võlusõnad

Palju õnne, sõber Eestimaa!

 

HOOAJAPROGRAMMID:

Jõulutund

Sõbrapäevatund

Näpud mulda!