Näpud mulda! (lasteaed)

näpud mulda

Muuseumitunni vältel tegutseme muuseumi miniaias – tegeleme erinevate aiatöödega, mis vastavalt aastaajale tähelepanu vajavad, mängime aiateemalisi liikumismänge, lahendame mängulisi ülesandeid ja istutame salapärase Mimi seemne.

Tund toetab enesekohaste oskuste ning tunnetus- ja õpioskuste kujunemist. Muuseumitunni käigus toimub õppimine avatud õpiruumis, mis toetab lapse aktiivset osalust õppeprotsessis ja võimaldab õppimisele läheneda loomuomaselt. Last suunatakse ümbritsevat maailma märkama, uurima ja kogema mängu kaudu, võimaldades ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, maitstes, kompides ja kuulates. Erinevate tegevuste läbi kujundame lastes hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

Toimub: mai, juuni
Sobib: alates 5. eluaastast
Kestab: 1 t

Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!