Isolatsioonidialoogid

Fotod | Photos | Фотографии:

Fotod | Photos | Фотографии:

Projektist

Ühiskondliku eriolukorra tõttu oleme surutud omapärasesse situatsiooni, kus isolatsioon ehk eraldatus võib kanda väga erinevaid tähendusi. Ühelt poolt on füüsiline ja vaimne suhtlus vähenenud, teisalt on seda kaasaegse ühiskonna mõistes just perekonnasiseselt rohkem kui kunagi varem. Isolatsioon on erinev igale inimesele, aga ka ühe inimese erinevates tegevustes. Igatahes on muutus drastiline ja see puudutab igaüht. Isolatsioon võib tekitada ootamatut lähedust, samas võib isolatsiooni tõttu pealesunnitud füüsiline lähedus hoopis lõhkuda vaimse läheduse. Isolatsioon võib tekitada iseolemise ruumi, kuid võib seda ka ära võtta.

Maailmas on juba mitmeid projekte, mis peegeldavad loomeinimeste hetke-emotsioone ja läbielamisi karantiini tingimustes, samuti fotograafias. Fotomuuseum jäädvustab koos Eesti fotograafide ja fotokunstnikega isolatsiooniaja tunnetust visuaalsete kahekõnede kaudu. See on inspireeritud Alena Shminke ja Mike Rossi näitusest “Dialoogid”, mida peatselt Fotomuuseumis esitleme. Kaks kunstnikku, olles ise teineteisest sadu kilomeetreid eemal, alustasid omavahel fotograafilist dialoogi. See viis ootamatute tulemusteni, avades kahe teineteise jaoks täiesti tundmatu inimese sisemaailma, läbielamisi ja maailmatunnetust. Nüüd on vaatajal võimalik avastada sellise pildilise suhtluse kaudu Eesti fotograafide karantiinis olemise emotsioone. See on ilmekas refleksioon ja talletus omapärasest ajahetkest, mida praegused põlvkonnad pole varem kogenud.

Fotograafid on palutud projekti osalema kutsetega ja eriolukorra möödudes saavad kunstnike-vahelised dialoogid raamatuks ja näituseks Fotomuuseumis. Projekt on loodud koostöös Tallinna Ülikooli üliõpilastega projekti “Elu Fotomuuseumis: portree teema-aasta” raames.

Isolatsioonidialoogide reeglid

Fotodialoogid toimuvad Eestis ametlikult välja kuulutatud isolatsiooniperioodi jooksul. Varasemaid fotosid oma portfooliost ei saa kasutada, sest taotleme autentset emotsiooni, mida isolatsioonis olemine visuaalselt mõtlevale inimesele kaasa võib tuua. Fotodele ei ole žanrilisi ja stiililisi piiranguid. Idee on ühenda omavahel karantiinis viibivad fotokunstnikud visuaalsesse vestlusesse, mille sisu loovad dialoogisolijad teineteise postitustele Fotomuuseumi “Isolatsioonidialoogide” projektileheküljel. Iga foto on vastus vestluspartneri eelnevale fotole ja nii sünnib dialoog. Vestlusteema ei pea ilmtingimata olema isolatsioonis olemisest. See on lihtsalt projekti kontekst, mis fotograafid omavahel kokku toob. Talletame seda erilist olukorda tunnetuslikult. Fotograafid võivad oma visuaalses kahekõnes rääkida, millest iganes soovivad. Vestluses olevad kunstnikud otsustavad ise kumb neist alustab. Dialoogi alustaja võib näiteks loosida. Vestluspartneri valikut aitavad Fotomuuseumi poolt loodud nimekirja alusel teha projekti algatajad ja vedajad Annika Haas ja Johanna Rannula.

Fotode üleslaadimise keskkond ja formaadiparameetrid teavitatakse osalevatele kunstnikele pärast seda, kui nad on kinnitanud oma osalemist projektis. Fotomuuseumi spetsiaalselt loodud veebileheküljele laadivad kõikide dialoogipaaride tööd üles toimetajad Annika ja Johanna. Administreerimistöö on vajalik, et hoida Fotomuuseumi lehekülje turvalistust ja vältida ülekoormust. “Isolatsioonidialoogide” projektilehelt näevad avalikult kõik kaasalöövad fotograafid ja külastajad loomulikult ka teiste arenevaid dialoogiseeriaid. Projekti eesmärk ja tulemus on iga fotograafi isiklikus isolatsioonitunnetuses tekkinud maailmapildi edasiandmine vaatajaile, selle kaasajas omapärase füüsilise ja vaimse situatsiooni kajastus ajaloolise faktina, kuid samas kunstilises võtmes.

Fotoprojekti kajastatakse jooksvalt samuti Fotomuuseumi sotsiaalmeedia lehekülgedel (Instagram, Facebook).

О проектеВследствие чрезвычайного положения, все мы вынужденно оказались в необычной ситуации, когда изоляция может носить самый разный смысл. С одной стороны, физическое и духовное общение сократилось, с другой стороны, с точки зрения современного общества, оно возросло внутри семьи. Изоляция несет разное значение для каждого и по-разному сказывается на деятельности человека. В любом случае изменения огромны и касаются каждого из нас. В изоляции может возникнуть неожиданная близость, и, в то же время, при изоляции и из-за вынужденной физической близости духовная близость может исчезнуть. Изоляция может породить пространство для того, чтобы побыть наедине с самим собой, но она же может и разрушить его.

В мире уже существуют проекты, отражающие моментные эмоции и переживания творческих людей в условиях карантина, − в том числе и в фотографиях. Музей фотографии, совместно с эстонскими фотографами и фотохудожниками, желает запечатлеть восприятие изоляции путем фотодиалогов. Проект вдохновлен выставкой Алены Шминке и Майка Росса «Диалоги», которая вскоре откроется в Музее фотографии. Два художника, находясь на расстоянии многих сотен километров друг от друга, начали иллюстриованный фотографиями диалог. Это привело к неожиданному результату, открыв для них совершенно неизведанный внутренний мир друг друга, личные переживания и мировосприятие. Теперь у зрителей появилось возможность открыть через это визуальное общение эмоции эстонских фотографов, оказавшихся в карантине. Это яркое отражение и фиксация уникального момента времени, состояния, которое ещё никогда не доводилось испытать людям нынешнего поколения.

Фотографам отправлены приглашения для участия в проекте, а по прошествии чрезвычайного положения все фотодиалоги будут опубликованы в книге и будет открыта выставка в Музее фотографии.

About the project

As a result of the emergency situation in the society, we have been forced into a peculiar situation where isolation or seclusion may carry very different meanings. On one hand, communication on the physical and mental level has decreased, on the other hand, there is more of it than ever before in terms of modern society and inside families. Isolation is different for each person, but also in the different activities of one person. In any case, the change has been drastic and affects everyone. Isolation may bring along unexpected closeness, at the same time, physical closeness forced by isolation may instead break emotional closeness. Isolation may create the space for being oneself, but it may also take it away.

There are already several projects in the world that reflect the emotions in the moment and experiences of creative people in quarantine, this includes photography. The Museum of Photography is recording, together with Estonian photographers and photo artists, the perception of the time of isolation through visual dialogues. It is inspired by the Alena Shminke and Mike Rossi exhibition Dialogues, which we will present at the Museum of Photography soon. Two artists, being hundreds of kilometres away from each other, started a photographic dialogue between themselves. This led to unexpected results, opened the inner world, experiences and sense of the world of two people who did not know each other. Now the viewers can discover the quarantine emotions of Estonian photographers through this communication in images. It is an expressive reflection and documentation of the peculiar moment in time – something the current generations have not experienced before.

The photographers participate in the project by invitation and when the emergency situation ends, the dialogues between the artists will become a book and an exhibition at the Museum of Photography.