Tallinna Linnavolikogu hindas Linnamuuseumi töö tulemuslikuks

Tallinna Linnamuuseum on aastatel 2014-2015 tegutsenud Tallinna kultuuripärandi väärtustamisel, haridustöös ja rahvusvähemuste kaasamisel eesmärgipäraselt, tõdes Tallinna Linnavolikogu revisjon.

Tallinna Linnavolikogu kontrollis tänavu aasta algusest Tallinna Linnamuuseumi ja selle filiaalide eelarvet ning selle täitmist aastatel 2014-2015. Tutvuti kontrollitavate aastate ostu- ja teenuselepingutega, riigihangete materjalide ja sisekujundustööde projektdokumentatsioonidega. Kontrollitud sai kogu välislähetusi ja sularaha puudutav dokumentatsioon ning analüüsitud ka muuseumi tegevuskava – näituste, programmide ja projektide täitmist viimaste aastate jooksul. 8. septembril võttis Linnavolikogu vastu revisjoni kinnitava otsuse.

Tegemist oli suuremahulise ja aeganõudva tööga, kuna sel perioodil kuulus Tallinna Linnamuuseumi koosseisu 10 allüksust, kus töötas kokku 122 inimest. Tallinna vanalinnas, kesklinnas ja Kadriorus asub kokku 15 hoonet, kus toimub väga erinevaid tegevusi. Kadrioru ja Kalamaja lastemuuseumid on keskendunud eelkõige haridus- ja vabaajategevustele, suurtükitorn Kiek in de Kök moodustab koos Neitsitorni ja bastionikäikudega tervikliku linnakindlustuste kompleksi, mis tõuseb esile turismiatraktsiooni ning haridus- ja vabaajakeskusena. Linnamuuseumi peahoones keskaegses kaupmehemajas, RaevanglaFotomuuseumis, Kadrioru kirjanikemuuseumides ja Peeter I majamuuseumis toimub käsikäes nii haridus- kui teadustöö. Lisaks teevad muuseumikogusse kuuluva ligi 170 000 museaaliga järjepidevalt tööd Linnamuuseumi koguhoidjad ja konservaatorid.

Tallinna Linnamuuseumi tegevuspõhisteks valdkondadeks jaguneva eelarve suurusjärk on aastas 2 miljonit eurot, millest põhiosa tuludest moodustavad piletitulud ja kuludest kaks kolmandikku tööjõukulud. 2014-2015 aastal sõlmitud ligi paarisaja käsundus-, töövõtu-, stipendiumi-, autori- ja praktikalepingute kontrollimine kinnitas, et need olid koostatud seaduslikult, vaid paar lepingut oli sõlmitud tagasiulatuvalt. Ka sularaha dokumentatsioon vastas seadustele ja oli arhiveeritud heal tasemel, lähetused olid eesmärgipärased ja vormistatud nõuetekohaselt. Tallinna Linnamuuseumi põhitegevust on samal ajal hinnatud riiklike autasudega ja kokkuvõttes sedastab revisjon:

„ Linnamuuseum on olnud kontrollperioodil väga tegus, paindlik, arenemisvõimeline organisatsioon ning orienteeritud sihtgruppidele. Investeeringuid on kasutatud eesmärgipäraselt – remonditud on peamaja ja tema filiaale, täiendatud on järjepidevalt kogusid ning neid on rohkem püütud  avada huvilistele mitmekülgsete näituste näol. Investeeringuid on tehtud kontrolliaastatel näituseeksponeerimisvahenditesse, mis on ääretult vajalik ning positiivne. Linnamuuseumi kollektiiv on nende aastate jooksul täienenud professionaalse kaadriga, kes on aidanud ellu viia eesmärke. Linnamuuseum on kasutanud eelarvet aastatel 2014 ja 2015 eesmärgipäraselt, tulemuslikult ja otstarbekalt. Kontrollijad märgivad, et Linnamuuseum on väga mitmekülgne (omab palju erinevaid filiaale) ja võimekas muuseum Eesti muuseumide maastikul.”

Tallinna Linnamuuseum hindab omalt poolt head koostööd ja objektiivset tagasisidet: volikoguga ühiselt läbi käidud tegevus on hea alus edaspidisele paremale planeerimisele ja tõhusamale tööle. 2015. aasta kokkuhoid, 102 641 € on saavutatud ka säästliku majandamise ning tegevuskulude läbivaatamise tulemusel.

Edaspidises töös on Tallinna Linnamuuseumi eesmärgid suuresti  seotud linna arengukavades välja toodud ülesannetega. Panustatakse Tallinna strateegilistes investeeringusuundades Tallinna vanalinnas ja Kadriorus, aga ka koostöösse Tallinna haridusametiga, kooskõlastades muuseumi hariduskavu õppekavadega. Eesmärgiks on võimaldada edaspidi igale õpilasele vähemalt kord aastas tasuta muuseumitund.

Revisjoni tulemusi kinnitab Tallinna kodulehelt leitav Linnavolikogu otsus.

Samast leiab ka Tallinna arengukava 2014-2020.