Muuseumist

FOTOMUUSEUMI MISSIOON

– olla külalislahke ja paeluv Eesti fotograafiakultuuri ajaloo teemamuuseum, Tallinna Linnamuuseumi väärtuslik filiaal ja muuseumi fotokogu tõhus haldur;

– olla Eesti fotograafia ajaloo lõimpunkt, kus talletatakse ja mõtestatakse Eesti fotograafiakultuuri selle muutumises;

– olla Tallinna Linnamuuseumi filiaal, mis kogub ja vahendab Tallinna linna arengulugu fotodel;

– edendada Eesti fotopärandit vääristavat kasutamist;

– tutvustada eri fotovaldkondi teema-aastate abil ning seeläbi kaardistada ja koguda teavet vastava teema kohta;

– esitleda muuseumihoonet põneva tervikuna, kus saavad kokku fotograafia ja unikaalne keskaegne arhitektuur.

KOOSTÖÖ

–  Fotomuuseumi (FM) töötajad on sõbralikud ja abivalmid professionaalid, kes panustavad enesetäiendamisse ning on oma valdkonna kompetentsed spetsialistid;

– FM on väärtuslik koostööpartner õppeasutustele praktikate, õppeprojektide ja eritundide juhendamisel;

– FM kaasab muuseumi tegevustesse kogude korrastamise ja uurimise, haridustöö, näituste ja ürituste vallas vabatahtlikke ning praktikante;

– FM on lisaväärtuse pakkujana kasulikuks partneriks teistele valdkonna arengusse panustavatele organisatsioonidele ja üritustele;

– FM osaleb Eestis tegutsevates fotokogukondades.

KOGUD

– FM kogub, uurib, säilitab ja vahendab Eesti fotopärandit ning Eesti fotograafiakultuuri ajaloolisi ja kaasaegseid ilminguid;

– FM kaardistab Eesti fotograafiakultuuri sisemisi ja väliseid seoseid – sh koondab kokku Eesti fotograafia ajaloo alast kirjandust, haldab Eesti fotograafide eluloolist andmebaasi ja eestikeelsete ajalooliste ja kaasaegsete fotoprotsesside sõnastikku;

– FM populariseerib oma kogude sisu regulaarsete sotsiaalmeedia-postituste kaudu, tõstes kogude kasutatavust lisaks MuIS-ile ka teiste virtuaalsete kanalite kaudu.

HARIDUS

– FM pakub elamuslikke ja praktilisi töötubasid ja haridusprogramme;

– FM-i teema-aasta ja haridustöö haakuvad ning korraldatakse sellega seonduvaid kursusi, koolitusi ja loenguid;

– Muuseumil on haridustuba vajaliku inventariga, fotolabor sinna kuuluvate seadmetega ning Eesti suurim fotoraamatute kogu;

– FM-is on tagatud võimalused omandamaks erialaspetsiifilisi oskusi ja teadmisi.

NÄITUSED

– FM-i teema-aasta näitused, projektid ja üritused kaasavad vastava valdkonna spetsialiste, fotograafe, kunstnikke ja uurijaid;

– FM koostab Eesti ja maailma fotokultuuri -ja ajalugu tutvustavaid ning siduvaid kvaliteetseid näituseid ning nende juurde kuuluvaid publikuprogramme, artikleid ja teavikuid;

– FM-i teema-aasta võtmes toimuvad FM-i ja teiste Eesti fotokogude põhjal uurimusnäitused;

– FM-i teema-aasta võtmes toimuvad kaasaegsed fotonäitused Raevanglas kestusega pool aastat – jaanuar-juuni ja juuni-jaanuar. Suveperioodil ka muuseumi sisehoovis ja Galeriis Seek.

RUUMID

– FM asub Tallinnas, kunagises raevanglas Raekoja 4/6 ning selle koosseisu kuulub ka Galerii Seek, Väike-Pääsukese 5;

– FM-is asub Eesti vanim fotogalerii, Fotokelder LEE, mis kannab muuseumi poolaastanäituste funktsiooni koos projektiruumi ning II korruse galeriiruumidega;

– FM-is asub professionaalne analoogfotograafia labor;

– FM-i püsiekspositsiooni ruumides I ja II korrusel esitletakse fotoesemeid ja fotograafia ajalugu;

– FM-is asub suvehooaegadel näituste korraldamiseks sobiv sisehoov;

– FM-is asub keskaegsesse seinakäiku rajatud miniatuurne fotogalerii Salatrepi galerii;

– FM-i Galerii Seek on mõeldud suuremate näituste eksponeerimiseks suvehooajal.

 

FOTOMUUSEUMI VISIOON 2023–2028

– olla pidevalt arenev ja ajakohane fotokultuuri keskus;

– rakendada jätkusuutlikku mõtteviisi kogude, hariduse, näituste valdkonnas; 

– FM korraldab perioodiliselt tagasiside kampaaniaid, et näha muuseumit külastaja pilgu läbi.

KOOSTÖÖ

– FM on oluliste foto- ja kunstiliitude liige ja koostööpartner;

– FM teeb hariduse- ja näitustealast koostööd Eesti lähinaabritega ja ühisprojekte;

– FM korraldab iga-aastaseid residentuuri projekte avatud konkursside kaudu.

KOGUD

– kõik FM-i hallatavad kogud on nõuetekohaselt pakendatud ja säilitustingimused tagatud;

– enimkasutatava, väärtuslikema ja vanima osa kohta kogudest on MuIS-i digitaalhoidlas olemas digikujutised;
– FM valmistab kogude sisu väärtustavaid meeneid;
– kaastöös kirjastustega avaldatakse muuseumi kogude sisu kajastavaid väljaandeid;

– FM korraldab kogumiskampaaniaid, et koguda Tallinna eri linnaosade ja asumite elu-olu kajastavaid fotosid, dokumenteerida digifotograafia saabumist Eestisse, ning täita kaasaval viisil muid lünki oma kollektsioonides. Võimalusel korraldab kogumiskampaaniaid teema-aasta programmidest lähtudes;

– FM korraldab kogumiskampaaniaid koos teiste Tallinna Linnamuuseumi osakondadega.

HARIDUS

– FM publikuprogrammid kajastavad ühiskondlikke debatte ja päevakajalisi teemasid;

– FM pakub valikuterohket, ajakohast, turvalist ja keskonnasõbralikku haridustegevust eri vanustele, siht- ja huvirühmadele;

– FM-i haridusprogrammid on kooskõlas riikliku õppekavaga ning soodustavad üld- ja tulevikupädevuste arendamist;

– FM-i haridusprogrammid panustavad keskkonna ja sotsiaalsete probleemide teadlikkuse tõstmisele, on suunatud jätkusuutlikule ja säästvale ühiskonna arengule;

– FM-il on mitteformaalse hariduse pakkujana aktiivne, paindlik ja avatud koostöö alus-, üld-, kõrg- ja kutseharidusasutustega, koolieelsete lasteasutustega;

– FM kaasab oma töösse ulatuslikumalt õpetajaid/erialaspetsialistide;

– FM loob võimalusi mitmekesiseks huvihariduseks ja täiskasvanute elukestvaks õppeks;

– FM lähtub õppe korraldamisel õppijast;

– FM loob tingimusi võrdsete võimalustega õpikeskkonnaks;

– FM peab oluliseks keeleoskuse arendamist, rakendades keelekümblust ja LAK (lõimitud aine- ja keeleõppe) programme;

– FM teeb koostööd välisriikide haridustöötajatega, et olla kursis uuemate suundadega;

NÄITUSED

– FM-i uus püsiekspositsioon (2023) esitab Eesti fotograafia ajaloo kronoloogilist ülevaadet Eesti fotoajaloo hiljutiste uurimuste teabe ja FM-i kogude põhjal;

– FM töötab välja 2029. aastal avatava uue Fotomuuseumi püsiekspositisooni ja näituste kava.

RUUMID

– Luuakse FM hoone virtuaaltuur;

– FM parandab laste, eakate ja erivajadustega inimeste ligipääsetavust;

– FM-i fuajees asub atraktiivne muuseumipood;

– FM-i püsiekspositsiooni ruumis eksponeeritakse Eesti fotograafia  kujunemislugu fotograafi rollist lähtuvalt.  Ruum on ühtlasi ka loengusaal ning kohaldatav haridusruumi laienduseks;

– FM-is asub loometuba, kus korraldatakse töötubasid, muuseumitunde ja sünnipäevi;

– FM-is asub külastajatele mõeldud puhkeala koos fotoraamatute vaatamise võimalusega;

– III korruse hoidla ja tööruumi kliima parandamiseks soojustatakse FM-i pööning; 

– FM kolib 2029. aasta alguseks uude asukohta.